Fat Burning Female sopimusehdot

 

Ehtojen soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Trueons Pty Ltd:n (ABN: 62639711336) kulloinkin käytössään olevissa verkko-osoitteissa (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: www.fatburningfemale.fi, fatburningfemale.com) tarjoamien verkkopalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: lisäravinteet, urheiluvälineet, vaatteet ja asusteet sekä valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja Trueons Pty Ltd väliseen asiakassuhteeseen.

Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

Palvelun sisältö

Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy Trueons Pty Ltd:n ja mahdollisten muiden, Trueons Pty Ltd:n kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa.

Trueons Pty Ltd:llä ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta.

Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.

Trueons Pty Ltd voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta.Trueons Pty Ltd ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Palvelun käyttötarkoitus

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä

Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin Trueons Pty Ltd katsoo sopivaksi. Trueons Pty Ltd varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

Rekisteröityminen

Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”).

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. Trueons Pty Ltd ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Trueons Pty Ltd:lle. Trueons Pty Ltd voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

Käyttäjätunnuksen poistaminen

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun Trueons Pty Ltd kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

Käyttäjän tuottama sisältö

Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun tai yhteisöihin, käyttäjä sitoutuu antamaan Trueons Pty Ltd:lle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen, millä tahansa tavalla.

Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa Trueons Pty Ltd:lle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla.

Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan Trueons Pty Ltd:n puolesta ja Trueons Pty Ltd:n niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan Trueons Pty Ltd:tä kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

Käyttäytyminen Palvelussa ja käytön estäminen

Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. Trueons Pty Ltd pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:

– laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;

– hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;

– Trueons Pty Ltd:n tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;

– Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä; muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;

tekeytyminen toiseksi henkilöksi;

muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;

viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;

mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja

minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa Trueons Pty Ltd tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).

Mikäli Trueons Pty Ltd harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, Trueons Pty Ltd voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältämän tai Trueons Pty Ltd Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Trueons Pty Ltd:lle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman Trueons Pty Ltd:n ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat Trueons Pty Ltd:n luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on Trueons Pty Ltd:n yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti Trueons Pty Ltd:lle tekijänoikeus-rikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

Palvelun käytettävyys

Trueons Pty Ltd ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. Trueons Pty Ltd ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

Palvelussa annetut tiedot

Vaikka Trueons Pty Ltd yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä.

Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä Trueons Pty Ltd ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. Trueons Pty Ltd:llä on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja.

Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja Trueons Pty Ltd varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua.

Trueons Pty Ltd ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä.

Trueons Pty Ltd ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta.

Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, Trueons Pty Ltd ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä.

Valmennusohjeiden noudattaminen

Mitään tämän palvelun osista ei tule tulkita minkäänlaiseksi tällaiseksi lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Tätä palvelua käyttämällä vakuutat, että ymmärrät, että kaikkeen fyysiseen harjoitteluun ja toimintaan liittyy fyysisten tai henkisten vammojen riski. Ymmärrät, että tämä on vastuulla ymmärtää ja arvioida niin fyysiset kuin henkiset kykysi näihin toimintoihin. Sinun vastuullasi on varmistaa, että kun osallistut kursseihin ja aktiviteetteihin, et ylitä rajojasi ja valitset asianmukaisen tason taidoillesi ja kyvyillesi, samoin kuin kaikille psyykkisille tai fyysisille kyvyillesi sekä rajoituksillesi. Ymmärrät, että opettajat voivat toisinaan ehdottaa fyysisiä liikkeiden tai välineiden käyttöä, ja se on yksin vastuullasi selvittää, onko tällainen ehdotettu liike / väline / tai muu aktiviteettiin liittyvä sopiva sekä fyysiselle että henkiselle tilallesi. Ymmärrät, että luovut ja vapautat kaikki Trueons Pty Ltd:tä vastaan olevat väitteesi, jotka sinulla voi olla milloin tahansa ja minkä tahansa tyyppisissä vahingoissa Trueons Pty Ltd tai mitä tahansa Trueons Pty Ltd:iin liittyvää henkilöä tai yhteisöä vastaan, mukaan lukien, mutta rajoittamatta, sen johtajat, opettajat, riippumattomat työntekijät, työntekijät, edustajat, urakoitsijat, tytäryhtiöt ja edustajat.

Sopimusehtojen muutokset

Trueons Pty Ltd varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle.

Trueons Pty Ltd on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

Etämyynti ja peruuttamisoikeus

Digitaalisten palveluiden, eli esimerkiksi verkkovalmennusten, osalta 14 päivän peruuttamisaika alkaa kyseistä digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu sähköisesti asiakkaan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä. Tällainen edellä mainittu suostumus voidaan katsoa saaduksi asiakkaan ilmaistessa halukkuutensa vastaanottaa digitaalista sisältöä, ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä, erillisen linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas aktivoi palvelun valmennusjärjestelmästä toimitetun aktivointisähköpostissa esitetyn linkin kautta. Verkkovalmennuksen osalta sisällön toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin, kun asiakas ottaa verkkovalmennuksen käyttöönsä käyttäjätunnuksella, joka asiakkaalle on luotu. Lisäksi asiakkaan katsotaan antaneen suostumuksensa digitaalisen sisällön toimittamisen aloittamiselle ja luopumiselle peruuttamisoikeudestaan, jos asiakas kirjautuu verkkovalmennusjärjestelmään käyttäjätunnuksillaan ennen 14 päivän peruuttamisoikeuden päättymistä. Asiakas voi käyttää digitaalisia palveluita koskevaa peruuttamisoikeuttaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected] 

Pääsy verkkokursseihin

Trueons Pty Ltd tarjoaa asiakkailleen pääsyn verkkokursseihin, jotka ovat voimassa 8 kuukauden ajan ostopäivästä. Tämä koskee kaikkia verkkokursseja, lukuun ottamatta jäsenyyksiä ja haastevalmennuksia. Asiakkailla on oikeus käyttää verkkokurssien tarjoamia materiaaleja tämän 8 kuukauden ajanjakson ajan. Kun 8 kuukauden jakso on päättynyt, asiakkaan pääsy kyseisten kurssien materiaaleihin päättyy automaattisesti, ellei Trueons Pty Ltd ole sopinut asiakkaan kanssa toisin tai erikseen ilmoittanut jatkosta.

Jäsenyyden peruuttaminen

Jäsenyys Fat Burning Female palveluissa on voimassa toistaiseksi. Jäsen voi irtisanoa jäsenyytensä ennen seuraavan maksusyklin alkua. Kun jäsenyys on irtisanottu, jäsenen pääsy jäsenpalveluihin raukeaa nykyisen maksusyklin päättyessä.

Jäsenyys voidaan irtisanoa itse valmennusportaalissa.

Irtisanominen astuu voimaan välittömästi ja koskee seuraavaa maksusykliä. Irtisanomisen jälkeen jäsen ei ole oikeutettu hyvitykseen jo maksetuista jäsenmaksuista. Jäsenyys ja kaikki sen tuomat edut päättyvät maksusyklin viimeisenä päivänä.

Jäsenen tulee huolehtia, että irtisanominen tapahtuu riittävän ajoissa ennen seuraavan maksusyklin alkua. Mikäli irtisanominen tehdään maksusyklin ollessa käynnissä, jäsenyys jatkuu kyseisen maksusyklin loppuun asti.

Vuosijäsenyyden peruuttaminen

Vuosijäsenyys on aina toistaiseksi voimassa oleva, jatkuva sopimus. Vuosijäsenyys on voimassa kahdentoista (12) kuukauden ajan siitä päivästä lähtien jolloin vuosijäsenyyden kertamaksu tai osamaksun ensimmäinen erä on suoritettu. Jäsenyys jatkuu automaattisesti uuden kahdentoista (12) kuukauden jakson ensimmäisen jäsenyysvuoden päättyessä. Jäsenyyden uusiutuessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaista hintaa. Vuosijäsenyys sitoo kaksitoista (12) kuukautta ja tulee irtisanoa viimeistään (2) viikkoa ennen uuden jäsenkauden alkua sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai omasta valmennusportaalista.

Vastuunvapautus lauseke

Verkossa myytävät hyvinvointivalmennukset ovat tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin eikä ne korvaa lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa. Kurssin ostaneella on itse aina vastuu omasta terveydestään ja päätöksistään. Valmennus ei takaa minkäänlaista hoitotulosta tai anna neuvoja sairauksiin tai lääkityksiin, eikä vastaa mahdollisista terveyteen liittyvistä seurauksista. Kurssin käyttäjä vapauttaa valmennuksen tekijän vastuusta kaikissa mahdollisissa haasteista terveyteen, joita voi, mutta on epätodennäköistä syntyä kurssin käytön yhteydessä. On tärkeää kuunnella omaa kehoa ja pyytää lääkärin aina neuvoa ennen kuin jokin asia kurssin sopimisesta omaan tilanteeseen tai terveyden tilaan.

Ylivoimainen este

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, Trueons Pty Ltd:stä riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, Trueons Pty Ltd vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta Trueons Pty Ltd:lta sopimuksen rikkomisesta.

Henkilötietojen käsittely ja käyttö

Trueons Pty Ltd käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla.

Palveluun rekisteröitymällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Trueons Pty Ltd voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Trueons Pty Ltd:lle.

Henkilötietojen käyttäminen

Palveluun lähetettyjä tietoja käytetään siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Henkilötietoja kerätään asiakastietojen keräämiseksi Trueons Pty Ltd:lle, Palvelun käyttäjämäärien seuraamiseksi, käyttäjien tunnistamiseksi ja Trueons Pty Ltd:n liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Trueons Pty Ltd voi käyttää henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Palveluun tai mihin tahansa Trueons Pty Ltd:in tällä hetkellä tai tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinatutkimuksien ja muiden tutkimuksien suorittamiseen Palveluun liittyen.

Trueons Pty Ltd saattaa kerätä Palvelun käyttöön liittyen ainakin seuraavia henkilötietoja: nimi, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Trueons Pty Ltd kerää henkilötietoja käyttäjästä, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi tai kun hän päivittää profiiliaan tai käyttää Palvelua.

Syöttämällä henkilötietoja lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Trueons Pty Ltd:lle, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keruun, käytön ja luovuttamisen tämän Tietoturvakäytännön mukaisesti tässä Tietoturvakäytännössä ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Henkilötietojen säilytys, tarkistaminen ja päivittäminen

Trueons Pty Ltd säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joita varten henkilötiedot on kerätty.

Jokainen käyttäjä voi ottaa yhteyden Palveluun ainoastaan käyttämällä henkilökohtaista käyttäjätunnustaan ja salasanaansa.

Palveluntarjoajan keräämiä henkilötietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen tai mikäli käyttäjä haluaa tarkistaa Trueons Pty Ltd:llä olevat henkilötietonsa, käyttäjä voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Muut ehdot ja määräykset

Tähän Tietosuojakäytäntöön ja sen nojalla suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Australian lakia.

Trueons Pty Ltd:llä on oikeus oman vapaan harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä. Kulloinkin voimassa oleva Tietosuojakäytäntöä julkaistaan Palvelussa.

Takaisin etusivulle